Stanovy
Čl. I.
Úvodní ustanovení

Spolek Imperativ, z.s., vznikl na základě změn v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zápisem u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 21474 dne 1. ledna 2014. IČ: 22871284, DIČ: CZ 22871284, bankovní spojení: 237610122 / 0300, ČSOB a.s., e-mail: lebeda@imperativ.cz.


Čl. II.
Název spolku

Název spolku je:
IMPERATIV, z.s. (zapsaný spolek)
IMPERATIV VICTORY, p.s. (pobočný spolek)Čl. III.
Sídlo spolku

Sídlem spolku je: Praha 4


Čl. IV.
Členové spolku

Zakládající členové:
Bc. David LEBEDA
Mgr. Petr KORÁL
Martin LEBEDA
Lucie KALINOVÁ
Bohumil NĚMEC


Čl. V.
Založení, fungování spolku

Spolek Imperativ, z.s., vznikl na základě změn v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) zápisem u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 21474 dne 1. ledna 2014. IČ: 22871284, DIČ: CZ 22871284 z občanského sdružení Imperativ,o.s.


Čl. VI.
Cíl činnosti

1. Formou informačně-preventivních projektů primární a sekundární prevence kriminality vzdělávat děti, mládež a ostatní občany v oblasti rizikového chování, zejména se zaměřením na problematiku kriminality z nenávisti (Hate Crime), lidských práv a totalitních režimů.
2. Realizace sdružovacího práva občanů.
3. Organizování vzdělávacích aktivit dětí a mládeže, jejich zájmové činnosti v oblasti kultury, výchovy ke kulturním hodnotám a umělecké činnosti formou aktivní realizace a prezentace v rámci volno-časových aktivit.
4. Pořádání kulturních akcí zaměřených na prevenci rizikového chování.
5. Poradenská činnost v souvislosti s prevencí zaměřenou na veškeré rizikové skupiny zejména v souvislosti s kriminalitou z nenávisti.
6. Pořádání rockových koncertů (a dalších kulturních akcí).
7. Pořádání sportovních akcí.
8. Výroba pomůcek / ilustračních a propagačních prostředků pro specifickou primární prevenci kriminality se zaměřením na veškerá riziková jednání.
9. Pořádání vzdělávacích konferencí.
10. Pořádání programů nebo spoluúčast na programech (projektech) se zaměřením na zážitkovou pedagogiku.11. Zakládání petic.
12. Další nespecifikované akce spojené se sdružováním občanů.


Čl. VII.
Orgány spolku

Orgány spolku Imperativ, z.s.:
a) Rada spolku
b) Statutární zástupci spolku


Čl. VIII.
Rada sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je Rada sdružení, kterou tvoří tři volení členové spolku:
předseda spolku Imperativ
1. místopředseda spolku Imperativ
2. místopředseda spolku Imperativ

Rada spolku byla automaticky ustanovena převedením občanského sdružení Imperativ, o.s., na spolek a zapsáním do rejstříku Městského soudu v Praze:
a) předseda spolku Imperativ:Bc. David LEBEDA – předseda Rady spolku
b) 1. místopředseda spolku Imperativ:Mgr. Petr KORÁL – 1. místopředseda Rady spolku
c) 2. místopředseda spolku Imperativ: Martin LEBEDA – 2. místopředseda Rady spolku

Správnost volby vedení potvrdí členové spolku podpisem těchto stanov. Předseda spolku je zároveň předsedou Rady spolku a 1. a 2. místopředsedové jsou zároveň místopředsedové Rady spolku, všichni s ročním mandátem. Rozpustit Radu spolku může jen ona sama na návrh alespoň dvou členů Rady spolku.
Nové volby do vedení spolku Imperativ se uskuteční v lednu 2015 a dále na počátku každého následujícího kalendářního roku, nevyžádá-li si situace (např. bezpečnostní) jinak.

Do působnosti Rady spolku náleží zejména:
• vypsání voleb vedení,
• návrh na rozpuštění spolku nebo na jeho sloučení s jiným sdružením,
• navrhování změn stanov spolku či doplňků,
• jmenování, odvolání a odměňování jednatelů spolku,
• schvalování plánu a finančního rozpočtu spolku,
• schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky sdružení,
• zásadní rozhodnutí o přijetí nového člena spolku,
• zásadní rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
• rozhodování o dalších otázkách vedení spolku, pokud si je Rada sdružení vyhradí,
• návrh trestů pro vedení spolku a další členy spolku,
• návrh odměn pro členy spolku.

Rada spolku je usnášeníschopná, jestliže jsou přítomni všichni členové Rady spolku. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvou členů Rady spolku. O konání zasedání Rady spolku se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh konání, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o zasedání Rady spolku se uschovávají po celou dobu trvání sdružení.
• volí všichni členové spolku na společné schůzi a z ní bude pořízeno usnesení (dokument: „Usnesení o volbě vedení spolku, které obsahuje průběh konání, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí“), • volba vedení může být i elektronická (Skype, Facebook, e-mail). Z elektronické volby bude rovněž pořízeno usnesení (dokument: „Usnesení o volbě vedení spolku, které obsahuje průběh konání, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí“), • Rada spolku zvolí, zda se volby uskuteční veřejně či tajně,• volba nového vedení spolku se může uskutečnit jen za přítomnosti všech funkcionářů a více než poloviny všech členů (např.: 6 členů sdružení, přítomni musí být alespoň čtyři členové, včetně celého vedení),• vedení spolku může být zvoleno jen nadpoloviční většinou všech přítomných členů (např.: 6 členů sdružení, pro zvolení musí být čtyři členové včetně celého vedení).


Čl. IX.
Jednatelé spolku – statutární zástupci spolku

Statutárním orgánem spolku jsou tři jednatelé, kteří jednají jménem spolku, a to každý z nich samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis jeden z jednatelů spolku.
Jednatelé spolku – statutární orgán spolku :
• předseda spolku Imperativ – předseda Rady spolku,
• 1. místopředseda spolku Imperativ – 1. místopředseda Rady spolku,
• 2. místopředseda spolku Imperativ – 2. místopředseda Rady spolku,
(ustanovení funkcionářů viz. Čl. VIII – Rada spolku)

Omezit jednatelské oprávnění lze jen rozhodnutím Rady spolku nebo stanovami, toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.

Jednatel je oprávněn a povinen zejména:
• rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny Radě spolku,
• zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
• zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
• svolávat Radu spolku,
• podávat zprávy o všech záležitostech spolku,
• zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání Rady spolku.
Počet jednatelů stanoví, volí je a odvolává Rada spolku.


Čl. X
Práva a povinnosti členů spolku

• Na činnosti spolku se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se nebo nestanoví-li Rada spolku jinak.
• Členové spolku jsou povinni se podílet na činnosti spolku, zejména na zajišťování a kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních prostředků ze získané dotace.
• Členové spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí spolku, zajišťovat a kontrolovat hospodaření sdružení, vyžadovat si zápisy z Rady spolku včetně příloh k nahlédnutí.


Čl. XI
Zásady hospodaření

Předpokládaným zdrojem příjmů spolku budou státní dotace, dary, granty apod. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky získanými ze státních dotací, darů, grantů apod. na základě celkového plánu a rozpočtu schváleného Radou spolku.
Členové spolku rovněž hospodaří z finančních prostředků pobočného spolku.


Čl. XII
Pobočný spolek

Pobočný spolek ponese název Imperativ Victory, p.s.
• Právní osobnost pobočného spolku Imperativ Victory, p.s., se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku Imperativ, z.s.
• Pobočný spolek Imperativ Victory, p.s., může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku Imperativ, z.s., a zapsaném ve veřejném rejstříku. Pobočný spolek Imperativ Victory, p.s., vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
• Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek Imperativ, z.s. • Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.
Z právních jednání pobočného spolku Imperativ Victory, p.s., vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek Imperativ, z.s., oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem.
Ode dne zápisu pobočného spolku Imperativ Victory, z.s., do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.
Zrušením hlavního spolku Imperativ, z.s., se zrušuje i pobočný spolek Imperativ Victory, p.s. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.
Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek Imperativ, z.s., nabývá tento status i pobočný spolek. Vzdá-li se hlavní spolek Imperativ, z.s., statusu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu odejmut, pozbývají jej i pobočný spolek Imperativ Victory, p.s.

Členové pobočného spolku Imperativ Victory, p.s.:
1) Bc. David LEBEDA – náměty a prodej triček, plakátů, placek a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce.
2) Bohumil NĚMEC – zprostředkování výroby a prodej placek, triček a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce. Dále v souvislosti s činností Imperativ, z.s., moderování a publicistika
3) Lucie KALINOVÁ – grafická výroba triček, plakátů, placek a dalších výrobků určených pro prevenci kriminality a kulturní akce. Webový správce.

Členové pobočného spolku jsou podřízeni vedení Imperativ, z.s.


Čl. XIII
Členství ve spolku Imperativ, z.s.

1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku Imperativ, z.s. (dále jen spolku) na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
2) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.3) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným stanovami.
4) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
5) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku. Členstvím v pobočném spolku nemusí automaticky vznikat i členství v hlavním spolku; to platí i o zániku členství.
6) Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.


Čl. XIV
Seznam členů

1) Vede-li spolek Imperativ, z.s. (dále jen spolek) seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude.
2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
3) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů z něho musí být patrné, že je neúplný.


Čl. XII.
Zánik členství ve spolku Imperativ, z.s.

1) Členství ve spolku zaniká vystoupením člena ze spolku Imperativ, z.s. (dále jen spolek), nebo jeho vyloučením Radou spolku.
2) Člen spolku může dobrovolně vystoupit.
3) Vyloučenému členu nebo členu, který dobrovolně vystoupí ze spolku, bude doporučena povinnost mlčenlivosti ve vztahu k neveřejné činnosti spolku, nehovoří-li některá zákonná ustanovení jinak (např. oznamovací povinnost při podezření z protiprávního jednání).
4) Vyloučit člena ze spolku může Rada spolku pouze pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.


Čl. XIII.
Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,pravomocným rozhodnutím správního soudu o jeho rozpuštění a dále dle zákona č. 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku (§ 268 až § 302).


Čl. XIV.
Zvláštní ustanovení

Člen Imperativ, z.s., Imperativ Victory, p.s., a spolupracovník těchto spolků:
1) nesmí být předlistopadovým (před rokem 1989) členem Komunistické strany Československa (KSČ),
2) nesmí být sympatizantem nebo členem Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM),
3) nesmí být sympatizantem nebo členem Komunistického svazu mládeže (KSM) nebo jiné registrované či neregistrované organizace, kterou lze zařadit do levicového extremistického spektra (SKMČ),
4) nesmí být sympatizantem nebo členem žádné registrované nebo neregistrované organizace, kterou lze zařadit do pravicového extremistického spektra,
5) nesmí být sympatizantem nebo členem žádné registrované nebo neregistrované organizace, kterou lze zařadit mezi radikálně-ekologické organizace,
6) nesmí se v souvislosti s diváckým násilím zúčastňovat mezi tzv. hooligans, chuligány, rowdies nebo ultras fotbalových utkání a společenských akcí,
7) spolupracovníkem spolku Imperativ, z.s., může být v souvislosti s publikační či pedagogickou činností bývalý člen KSČ (vzhledem k vědomostem, které by mohly přispět ke zlepšení shora uvedené činnosti),
8) v souvislosti se svobodou projevu jednotlivce je při oficiálních akcích nadřazován názor celého kolektivu, na kterém se členové domluví. Nesouhlasí-li některý z členů v rámci svobody projevu slova, vyznání, politického přesvědčení s názorem většiny členů, podřídí se nebo alespoň veřejně nevystupuje pod hlavičkou spolku.


Čl. XV.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Tyto stanovy nabývají účinnosti podpisem všech zakládajících členů spolku Imperativ, z.s.