Články Proč je důležité věnovat se tématu „extremismu“ v období před letními prázdninami.

Není to tak dlouho co jsem se v článku „Proč je důležité věnovat se i v letošním roce problematice extremismu“, umístěném na webových stránkách mého mateřského občanského sdružení Imperativ,o.s. Imperativ -články zamyslel nad tím, zda je důležité i v roce 2014 zabývat se problematikou extremismu. Dnes bych rád volnou formou na tento článek navázal a to v souvislosti s blížícími se letními prázdninami.

Rád bych začal otázkou, kterou vzhledem k nedostatku materiálů o této problematice začínám vždy: „Co je vlastně tzv. extremismus a kde nám končí svoboda slova, projevu, vyznání nebo politického či náboženského přesvědčení? Jednoznačně se jedná o vybočení z ústavních pravidel. Je to závažný celospolečenský problém, který nás v našich polistopadových dějinách doprovází do současnosti. A doprovázet bude. Z tohoto důvodu se musíme neustále učit v rámci celoživotního vzdělávání reagovat na nové projevy, které mnohdy zneužívají možnost svobodně vystoupit se svým názorem. Nejen v souvislosti s prevencí kriminality se zaměřením na extremismus a související riziková chování, můžeme vycházet rovněž ze slova „extrémní“. Hovoříme mnohdy také o kriminalitě z nenávisti „Hate Crime“. Nenávist se projevuje napříč extremistickým spektrem a nemusíme rozeznávat, zda se jedná o levicově či pravicově orientované aktivisty či fanoušky fotbalových klubů. Měli bychom se v souvislosti  s primární prevencí a pedagogickou činností věnovat všem projevům, které mají znaky výše uvedeného jednání. Varovně však zvedám prst ! Musíme si uvědomit, že skutečně velké procento aktivistů a sympatizantů různých organizací, stran, subkulturních a alternativních hnutí a fotbalových klubů tvoří mládež v tzv. období vzdoru – protestu ! Je to běžné a normální, ne extrémní ! Mladí lidé jsou v řešení mnoha problémů velice radikální. Z tohoto důvodu musíme rozeznávat zda jde o radikalismus, který nemusí vybočovat z ústavních pravidel nebo již o extremismus. Samozřejmě radikalismus spojený s nenávistí, násilnou nebo majetkovou trestnou činností nelze tolerovat a je nutné využít všech dostupných prostředků k jeho odstranění či eliminování. Než však přistoupíme cestou bezpečnostních složek a následně orgánů OSPOD k razantnímu zákroku či opatření musíme těmto projevům předcházet v podobě právě primární specifické prevence. Využijme mladického nadšení, aktivit a zejména energie jiným směrem. Vraťme se však k blížícím letním prázdninám. Nebudu zdůrazňovat, že děti a mládež jsou v tomto období, jak utržené ze řetězu. To je dostatečně známé. Rád bych hovořil o konkrétních případech souvisejících s problematikou extremismu. O loňských prázdninách byl vidět jev, který do této doby nebyl až tak vidět nebo jsme ho neregistrovali. V souvislosti s tzv. sociálními protesty v Českých Budějovicích byli v ulicích mezi demonstranty vidět velmi mladí lidé. Můžeme hovořit o tzv „Teens“. Věk v průměru cca 17 let. Podotýkám, že v místech protestů není žádné ghetto, které známe například ze severní Moravy. Počátek konfliktu byl mezi maminkami na dětském hřišti. Jsem pro uvádění pravdivých a nezkreslených údajů a tak uvádím, že se jednalo o roztržku mezi romskou ženou a ženou řekněme z většinové společnosti. Domnívám se, že tato má charakteristika v žádném případě neublíží romské národnostní menšině – naopak. Hovořme vždy o konkrétním problému, ale bez nádechu anticigánismu. Neexistuje kolektivní vina. Přesto tento konflikt rozdmýchal protiromské nálady. Podle Martina Šimáčka dokonce demonstrace narušily práci Agentury pro sociální začleňování. Nakonec se protesty přesunuly i do dalších měst.

Jednalo se o sociální a ne etnické protesty. Sociální protesty po všech stránkách. Musíme si uvědomit, že v době kdy v zemi bují vysoká nezaměstnanost a rodiny otáčí každou korunu v dlaních nezbývá již mnoho, nejen finančních prostředků na zajištění prázdninových aktivit pro děti a mládež. A tak zejména dospívající mládež tráví svůj volný čas na ulicích. A to se velmi projevilo během protestních akcí v Českých Budějovicích a dalších městech. Zvýšený adrenalin při střetu s policií, mnohdy s tichou či přímou podporou rodičů, způsobilo velké množství předvedených mladých lidí. Mnoho ze zadržených osob byly mladé dívky !!! Podotýkám, že se mnohdy nejednalo o tzv. extremisty z řad sympatizantů neonacistického či populistického hnutí. Často se jednalo o osoby, které v minulosti neměly problémy ze zákonem. V  souvislosti s tímto jevem bych rád apeloval na všechny pracovníky, kteří se věnují práci s mládeží, aby poučili své klienty, svěřence, žáky a studenty o zákonných prostředcích, které používají bezpečnostní složky. Ale také je seznámili i s jejich právy a povinnostmi vycházející z materiálů, týkajících se lidských práv a svobod. Jen ve zkratce:
• Seznamte mladé lidi dostatečně s Ústavou ČR
• Seznamte je se zákonem o P ČR, zejména se zaměřením na použití donucovacích prostředků, neuposlechnutí výzvy policie, práva a povinnosti policistů.
• Co jsou Anti-konfliktní týmy (www.mvcr.cz)
• Rovněž je dobré seznámit je se zákonem o shromažďování.
• Vysvětlete pojem davová psychóza
• Seznamte je s množstvím národnostních menšin (nejen Romové)
• Vysvětlete jim, že mnohdy jsou jen zneužiti různými aktivisty (potřeba davu)
• Vysvětlete pojem Anticigánismus
• Propojte historii se současností (prac. tábor Lety u Písku – Vítkovský proces)
• Zvyšte lektorskou činnost se zaměřením na extremismus
• I přes finanční problémy se zaměřte na mimoškolní činnost (Nízkoprahová zařízení)
a další.

Letní prázdniny jsou i plné jiných aktivit. Konají se rockové, punkové, metalové a další alternativní hudební festivaly. Mimo oficiální akce se konají i nelegální aktivity. Zaměřme se na aktivity v rámci kultury DIY. Historie této kultury sahá do konce 60 a začátku 70 let minulého století (západní Evropa a severní Amerika). Jedná se o formu protestu proti estetické úrovni některých průmyslově vyráběných výrobků. Rovněž se jedná o formu politického protestu proti konzumnímu způsobu života a proti praktikám některých nadnárodních korporací. Tyto myšlenky jsou propagovány formou divadla, hudby, výtvarnictví apod. Jedním z hesel hnutí (filosofie) DIY (Do it yourself) je „Mysli globálně, jednej lokálně“. Rád bych se v souvislosti s aktivitami spojenými s letními prázdninami zmínil o tzv. „teknu“ (Tekno Party), které je rovněž součástí kultury DIY. V našem občanském sdružení je i spoluzakladatel a hudební publicista Mgr. Petr Korál který tvrdí, že by se mohlo jedná o nový underground mladých lidí. V čem vidím nebezpečí ? Ve filosofii této kultury v souvislosti s touto hudbou. Mladí lidé se na sociální síti dozví, kde se koná Tekno Party. Doma řeknou, že jedou na festival. Na rozdíl od oficiálních akcí nejsou na těchto párty většinou žádná sociální zařízení. Aktivisté vyrazí na většinou nepronajaté území (v menších případech pronajaté) kam se navezou Sound systémy a zde se za dunění techno hudby baví. Doslova splní myšlenku této kultury: „Udělej si sám a bav se“. Má to však mnoho negativ. K tomu, aby mladý člověk vydržel mnoho hodin (dnů, týdnů) tancovat a bavit se většinou užije buď taneční drogy nebo prášky. Dále, močovina a výkaly (dost často i výkaly ve velkém množství pobíhajících psů) se vsakují přímo do země a tak dochází k ekologickým škodám. Rovněž dochází ke stížnostem z okolí bydlících občanů. Mnohdy je akce ukončena předčasně orgány státní správy a ve výjimečných případech policí. Shrnutí negativ těchto akcí:
• snadný přístup k omamně psychotropním látkám a alkoholu,
• neexistence hygienických prostředků
• ekologické škody
• porušování zákona ve smyslu zabrání cizích pozemků
a další

Uvedl jsem alespoň dvě akce, které v minulosti ovlivnily chování mladých lidí o letních prázdninách. Samozřejmě by se dalo hovořit o dalších aktivitách. Zejména o neonacistických koncertech (neoficiální), aktivitách fotbalových chuligánů, radikálních ekologických aktivistů o náboženském extremismu apod. To vše souvisí s extremismem.

Na úplný závěr mi však dovolte uvést i další nový fenomén. V poslední době se objevuje zvýšená agresivita zejména u mladých aktivistů, údajně z okolí Svazu komunistické mládeže Československa. Ta souvisí nejen s akcemi v ulicích, ale zejména na sociálních sítí. Bylo vyhrožováno mnoha aktivistům a dalším osobám, které se věnují problematice, týkající se zločinů komunismu před rokem 1989. Tyto výhružky se dotkly i členů Imperativ,o.s. Bylo by dobré se věnovat prevenci i tímto směrem. Naše sdružení společně s ředitelem ZŠ Stolíňská připravuje v rámci specifické primární prevence za využití zážitkové pedagogiky, pilotní vzdělávací zájezdy do komunistického pracovního tábora Vojna u Příbrami. I to je cesta, jak v souvislosti s problematikou extremismu preventivně působit na děti a mládež. Pro pražské ZŠ,SOU,SŠ a Gymnázia rozjíždíme v období od května 2014 do prosince 2014 projekt financovaný z grantů MHMP: „Imperativ proti nenávisti“. Bude se jednat zejména o lektorskou činnost se zajímavými tématy a lektory. Informace o tomto projektu budou uveřejněny na www.imperativ.cz Problematice extremismu se musíme i nadále věnovat a nesmíme ji v žádném případě podceňovat.


Bc. David Lebeda, předseda Imperativ,o.s. Zpět