Články Dvojí metr v České republice
Dokázali jsme to: Máme radikální komunisty
nejen v Parlamentu ČR!
V rámci preventivně - informační činnosti našeho občanského sdružení jsme doslova povinni poukazovat na možné chyby v naší mladé demokratické společnosti, které by mohly mít za následek mystifikaci mladého člověka v souvislosti s právním systémem. Rád bych tímto článkem upozornil na možný „dvojí metr“, který doslova bije do očí při potírání projevů extremismu z pravicového a levicového extremistického spektra. Vzhledem ke skutečnosti, že naši zvolení zástupci v Parlamentu ČR často hovoří o KSČM jako o nedemokratické straně, i já se k tomuto tvrzení přidám. Dokonce půjdu dále. Domnívám se, že tuto stranu, která sice byla zvolena demokratickou cestou, lze s klidným srdcem zařadit do levicového extremistického spektra. Svoje tvrzení se pokusím následně doložit existujícími fakty. Musím však upozornit soudruhy z této strany, kteří by se náhodou dostali k tomuto článku, že se nejedná o pomluvu, ale o specifickou primární prevenci před jejich činností, snahou opět ovládnout společnost a zvrácenou ideologií, která má za následek ztrátu mnoha lidských životů.

Je eticky a morálně správné, že komunisté jsou zastoupeni v Parlamentu ČR? Nebudu dlouze filozofovat a odpovím rovnou. Ano, eticky je pravděpodobně správné, že jsou komunisté v Parlamentu ČR, protože byli demokraticky zvoleni voliči. Morálně se však jedná o nedozírné zásadní pochybení a ostudu, a to nejen ve vztahu k lidem, kteří zejména v 50. letech minulého století přišli o život. Tady ani omluva nestačí. Jediné, co by bylo vhodné, je tuto stranu podporující snahu vybudovat komunismus donutit doložením faktů o její nebezpečné ideologické zvrácenosti k rozpuštění. Máme k tomu přece nástroje. Nebo se stát zajímá a vydává neuvěřitelné finanční prostředky za právníky jen v souvislosti s pravicovými populisty? Jedná se o obdobné zlo! Média v této souvislosti také mlčí. Ona zatím neteče žádná krev. Zatím.
Jenže ona již krev v souvislosti s budováním komunismu v minulosti tekla! Je mi jasné, že v našem právním systému neexistuje pojem kolektivní vina, ale domnívám se, že přece jen u nás existuje „dvojí metr“ ve vidění nebezpečnosti pro společnost.


TRESTNÍ ZÁKONÍK (40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009) § 403
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka


(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

§ 404
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka


Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia


Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.


V souvislosti se zločiny komunismu se dají použít i jiné právní dokumenty - anebo pro někoho neplatí? Zákon č. 198/1993 Sb o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Mimo jiné za zmínku stojí odst. 2:

Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odst. 1 (upírání svobody, porušování lidských práv, porušování mezinárodních smluv, perzekuce obyvatelstva a další zločiny)/ jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
To již v KSČM, ale i v jiných stranách nejsou funkcionáři a organizátoři KSČ, kteří byli na důležitých místech a dopouštěli se výše uvedených skutečností? Asi by bylo vhodné v souvislosti s možným rozpuštěním KSČM se nad touto informací zamyslet!

Shora uvedený zákon č. 198/1993 Sb. se pokusili poslanci zrušit podáním návrhu o zrušení k Ústavnímu soudu. Plénum Ústavního soudu ČR rozhodlo dne 21. 12. 1993 o návrhu 41 poslanců Parlamentu ČR na zrušení tohoto zákona a odporu proti němu takto: NÁVRH SE ZAMÍTÁ!


Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů.
Výňatek:
Komunistické režimy byly charakterizovány masivním porušováním lidských práv už od samého počátku. Za účelem uchopení a udržení moci se komunistické režimy uchylovaly k vraždění osob a místním masakrům a integrovaly zločin do svého systému vládnutí. Pravda je, že ve většině evropských zemích několik let po vzniku režimu a v Sovětském Svazu a v Číně desítky let po vzniku režimu teror trochu oslabil oproti své počáteční síle. Nicméně 'paměť teroru' hrála ve společnosti důležitou roli a potenciální hrozba nahradila skutečná zvěrstva.
V případě potřeby se ovšem komunistický režim vrátil k teroru, jak ilustruje příklad Československa v roce 1968, Polska v letech 1971, 1976 a 1981 nebo Číny v roce 1989. Toto pravidlo platí pro všechny historické a současné komunistické režimy bez ohledu na to, v jaké zemi vládly.
Podle opatrných odhadů (přesné údaje nejsou k dispozici) lze počet lidí zabitých komunistickým režimem stanovit podle jednotlivých zemí a regionů takto:
• Sovětský svaz: 20 milionů obětí
• Čína: 65 milionů obětí
• Vietnam: 1 milion obětí
• Severní Korea: 2 miliony obětí
• Kambodža: 2 miliony obětí
• Východní Evropa: 1 milion obětí
• Latinská Amerika: 150 000 obětí
• Afrika: 1,7 milionu obětí
• Afghánistán: 1,5 milionu obětí

Tyto číselné údaje zahrnují celou řadu různých situací: popravy jednotlivců a hromadné popravy, úmrtí v koncentračních táborech, oběti hladomoru a deportací.


Jak na toto memorandu reagovala Česká republik ? Předkládám 127. Usnesení Výboru pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva, petice přijaté per rollam dne 20. ledna 2006 k podpoře Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy 'Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totaliitních komunistických režimů'.

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y
S E N Á T

5. funkční období
127. USNESENÍ
výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

přijaté per rollam dne 20. ledna 2006
k podpoře Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy
„Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“


Výbor

I. p o d p o r u j e 
Návrh rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“, která je přílohou tohoto usnesení;

II. d o p o r u č u j e
  Senátu Parlamentu České republiky, aby přijal usnesení tohoto znění:

„Senát Parlamentu České republiky pověřuje senátorky a senátory, členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby tlumočili na jeho nejbližším zasedání podporu Senátu Parlamentu České republiky návrhu rezoluce „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“.“;

III. p o v ě ř u j e  předsedu výboru senátora Václava Jehličku předložit toto usnesení předsedovi Senátu PČR Přemyslu Sobotkovi a požádat Organizační výbor Senátu o zařazení na pořad následující schůze Senátu bodu: Návrh na podporu Návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění  Rady  Evropy  „Potřeba  mezinárodního odsouzení zločinů totalitních
komunistických režimů“.

Mgr. Václav Jehlička, v. r., předseda výboru
Mgr. Zdeněk Bárta, v. r., ověřovatel výboruHLASOVÁNÍ V SENÁTU:
Senátor Jan Hálek: Měli bychom hlasovat o druhém bodu: Senát pověřuje senátorky a senátory, členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby tlumočili na jeho nejbližším zasedání podporu Senátu Parlamentu ČR Návrhu rezoluce: Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka:
Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pověření, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a rovněž zvedne ruku.

Hlasování č. 188 je ukončeno. Registrováno 73, kvorum 37, pro 68, proti nikdo.
Tento návrh byl schválen.


Vůbec nemůžu pochopit, proč někteří politici, politologové, policisté, státní zaměstnanci a další odborníci tvrdí, že komunistické zločiny nebyly mezinárodně odsouzeny! Ano, nebyly odsouzeny tak jako nacistické zločiny v Norimberku, ale důkaz mezinárodního odsouzení opravdu existuje - právě ono Linbladovo memorandum.
Jak se zachovali čeští komunisté? Společně s komunisty z ruské Dumy se pokoušeli návrh a nakonec schvalování zablokovat! Že by svědomí?


Komunistický svaz mládeže (KSM) versus Dělnická strana (DS) Opět musím připomenout, že v Imperativu nejsme žádní pravicoví populisté, neonacisté nebo nacionalisté. Přesto však musím konstatovat, že i přes jistou neinformavanost je jasné a do očí bijící, že soudní jednání se zástupci KSM a DS bylo rozdílné. V případě KSM se v médiích objevily dvě zprávy: o odejmutí registrace občanského sdružení a následném vrácení registrace. Nic víc, nic míň. Zde nebyla vidět zvýšena snaha státu o likvidaci (nenásilné ) tohoto ideologicky nebezpečného sdružení. Podotýkám, že již existovalo Linbladovo memorandum, ve kterém je i tento bod:
Komunistická ideologie, ať již realizovaná nebo nerealizovaná, ať již v Evropě nebo jinde ve světě, vždy vyústila v masivní teror, zločiny a rozsáhlé porušování lidských práv. Při analyzování následků realizace této ideologie nelze ignorovat podobnosti s následky realizace jiné ideologie dvacátého století - nacismu. I když jsou tyto režimy vůči sobě nepřátelské, sdílejí také celou řadu podobných charakteristik.

Zajímalo by mě, zda soud se alespoň podíval na toto memorandum v rámci Rezoluce Rady Evropy, kterou schválil náš Senát. Proč stát opět nezaplatil právníky a více se nesnažil Komunistický svaz mládeže postavit mimo zákon? Protože by se více musel zajímat o KSČM, a to se mu pravděpodobně zatím nehodí do krámu! Otázkou však je, zda by to nezvýšilo preference tohoto politického uskupení.

PRAXE:
MF DNES ze dne 18. ledna 2007, článek 'Je úplně zblblý Leninem. Nevíme, co s ním' Úryvky z článku:
David Pazdera šéfuje Brněnské komunistické organizaci, kterou chce ministerstvo rozpustit. A od podzimních voleb je čtyřiadvacetiletý David Pazdera i jedním ze tří komunistických zastupitelů největší městské části Brno-střed. Už v době, kdy se k rozhodnutí o rozpuštění KSM schylovalo, vedl Pazdera ulicemi Brna protestní průvod. „Svobodu, svobodu!“ dožadovala se skupina komsomolců před Ústavním soudem. A Pazdera s megafonem udával jejich volání tón. Nad hlavou jim vlály rudé prapory. Tu s Marxem, tu s Leninem. A nechyběl ani srp s kladivem. Někteří mládenci měli na hlavě kukly, děvče šátek přes obličej. A ruce v pěst.
Je úplně zblblý Leninem. Nevíme co s ním,“ povzdechl si letitý komunista z krajské organizace. „Vymíráme, jeden starší než druhý. A tak jej dali na kandidátku. Ale to smýšlení mladých komunistů vedených Pazderou je i podle nás na hranici zákona,“ povzdechl si. Jméno uvést nechce. „Ale co jsem Vám řekl, to tam klidně napište. Nejraději by běhali po ulicích s fanglema a mávali srpem a kladivem“
A co si zastupitel podle své čilé publikační činnosti na stránkách komunistů ještě myslí ? „Stůjme za našimi soudruhy a neomlouvejme se za naši slavnou historii různým masovým vrahům, kteří řídí dnešní Říši zla.“
A ještě jedna myšlenka brněnského komunisty: „Když byl kapitál už jednou svržen, tak je jisté, že to příjde znovu.“


Na jednu stranu je dobré, že se kolem DS strhl takový mediální cirkus, alespoň se lidé dozvěděli co je to za lidi. Na druhou stranu nevím zda bylo zrovna dobré toto politické sdružení rozpustit a nedat mu šanci ve volbách. Lidé by pravděpodobně sami postavili tuto stranu mimo hru a bylo by to více demokratické. Vždyť i v SRN funguje NPD, která je údajně podporována neonacisty a naopak. A Německo je na otázku ideologie Třetí říše obzvláště háklivé! Bohužel jen vyvolení znají pozadí.
Proč však nebyl stejný metr brán i na KSM ?

Dokázali jsme to: Máme radikální komunisty v Parlamentu ČR!
Uprostřed nynější poslankyně Parlamentu ČR)
V roce 2006 v souvislosti s trestním oznámením některých občanů na politiky z KSČM jsem na internetovách stránkách veřejnoprávní České televize viděl záznam reportáže ze dne 23. 11. 2006, která byla natočena na Olšanských hřbitovech a následně téhož dne vysílána v pořadu Události. Na počátku reportáže moderátorka oznámila, že dnešního dne při vzpomínce 110. výročí narození Klementa Gottwalda se na Olšanských hřbitovech u hrobu Klementa Gottwalda sešlo několik desítek lidí včetně Václava EXNERA, t.č. místopředsedy KSČM. Dále oznámila, že nebyl přítomen Vojtěch FILIP. Poté oznámila, že komunisté se zde scházejí každý rok.
Během tohoto komentáře kamera zabrala účastníky shromáždění, kteří stáli u hrobu Klementa Gottwalda (dále jsou zde pohřbení i další funkcionáři KSČ, dle sdělení redaktorky) a zpívali Internacionálu. V první řadě stojí a zpívá Marta SEMELOVÁ, členka pražské KSČM (dnes poslankyně Parlamentu ČR).Dále na záznamu byl vidět právě Václav EXNER . Celkem se akce zúčastnilo cca 10 až15 osob.
Během reportáže hovořili někteří občané důchodového věku. Jeden z nich uvedl, že Klement Gottwald „byl vynikající člověk, který se staral o dobré lidi“. Další se zmínil: „Byly problémy, byl to tvrdý boj jako dneska.“ Dále redaktorka sdělila, že „za zločince nepovažuje Klementa Gottwalda ani předseda KSČM“. Poté je vidět záběr na předsedu KSČM Vojtěcha FILIPA, který řekl: „Byl schopen zajistit důstojnost mnoha lidí a v závěru svého vládnutí svou roli nezvládl.“
V závěru reportáže hovořil Oldřich TŮMA (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), který uvedl: „Byl to člověk, který měl na svědomí podle mě nejtěžší zločiny, čili já bych neváhal říci, že je to osobnost určitě negativní."


A co na shromáždění občanů u hrobu pohlavárů minulého režimu říkala další média: ČTK:
Asi stovka vesměs starších lidí dnes o 110. výročí narození Klementa Gottwalda přišla k jeho hrobu, aby vzpomínala na tohoto kontroverzního komunistického vůdce. "Nezapomínáme," napsali pražští komunisté zlatým písmem na červenou stuhu, kterou spolu s kyticí rudých karafiátů položili na jeho hrob na Olšanských hřbitovech v Praze. Nad jejich akcí se pozastavil odpůrce komunismu senátor Martin Mejstřík (za Cestu změny), podle něhož by jediným přípustným aktem měla být minuta ticha za oběti Gottwaldovy diktatury. "Je nepředstavitelné, aby v Německu představitelé parlamentní strany pokládali věnec na hrob Hitlerovi a ostatní demokraté jim to tolerovali," uvedl Mejstřík v prohlášení zaslaném ČTK.
Předseda Ústřední rozhodčí komise Zdeněk Levý v projevu u Gottwaldova hrobu řekl, že únorový komunistický převrat byl "vzorem demokratického řešení tehdejší krize". Gottwald tehdy využil k uchopení moci demise části ministrů. Levému vadí, že se o únorovém převratu píše jako o "komunistickém puči". Gottwald se podle Levého spolu s prezidentem Edvardem Benešem nejvíce zasloužil o obnovu republiky po druhé světové válce tím, že z Moskvy organizoval formování československého armádního sboru.
Mejstřík to ale vidí jinak. "Československý Stalin - Klement Gottwald - má na svědomí vraždy tisíců občanů naší země. Od samého počátku mu šlo o zrušení demokracie a o nastolení diktatury, čehož posléze ozbrojeným pučem dosáhl," dodal. Účastníci shromáždění poukazovali na to, že Gottwald bojoval za práva pracujících lidí. "Věnoval tomu celý svůj život," řekl novinářům jeden z mužů důchodového věku. Na dotaz, co říká tomu, že se v 50. letech, když byl Gottwald prezidentem, hodně popravovalo, podrážděně odpověděl: "Copak se dneska nepopravuje? Ano, chyby byly. Proti tomu, co se děje dneska, to se nedá vůbec přirovnat."
"Byl to vynikající člověk," tvrdil jiný starý muž, který o sobě tvrdil, že byl pět let vězněn v koncentračním táboře. "Staral se o ty drobné lidi, o ty, kteří se živili prací a ne podvodem a zlodějnou jako dneska," pokračoval. Závěr vzpomínkové akce se neobešel bez konfliktu. Účastníkům se nelíbilo, že se je fotografové a kameramani snažili zachytit, jak zpívají Internacionálu. Podle jejich soudu se měli při zpěvu chovat stejně tak, jako při zpěvu státní hymny. ( vh mhm kš )

LIDOVÉ NOVINY:

Při Internacionále se nežvýká
Klement Gottwald - 110. výročí narození "českého Stalina" včera uctila hrstka nejvěrnějších. Zhruba padesát důchodců včera odpoledne uctilo stodesáté výročí narození Klementa Gottwalda. Vedení strany akce zřejmě moc nelákala, přišel totiž jen místopředseda Václav Exner.
PRAHA "To jste demograti, to jste demograti, páni zlatí," kroutí nevěřícně hlavou osmdesátník s holí. Je jeden z těch asi padesáti pamětníků, kteří přišli ke hrobu Klementa Gottwalda oslavit stodesáté výročí narození "prvního dělnického prezidenta". Stejně jako ostatní ho pobouřilo, že si redaktorka Novy dovolila při zpěvu Internacionály natočit vstup a další novináři dokonce žvýkali žvýkačku.
Vemte si příklad z Karla Havlíčka Borovského a Karla Čapka. To byli novináři, né jako vy," přidává se okamžitě mluvčí KSČM Monika Hoření. Pak ji ale hlasy z hloučku Gottwaldových příznivců upozorní, že kohosi vynechala:
"A samozřejmě Julius Fučík, to byl taky novinář, na toho nesmíme zapomenout," dodává s úlevou Hoření. "Když tato píseň zní, neměl by nikdo mluvit. Během války za ni zemřely miliony lidí," vysvětluje vzápětí rozkacená mluvčí. Až na toto malé extempore ale oslava Gottwaldových nedožitých narozenin proběhla v úplném klidu. A každého, kdo vyloženě nemiluje "prvního dělnického prezidenta" a sborový zpěv Internacionály, by nejspíš pořádně nudila.

"Byl to vynikající člověk"
Hloučky důchodců se začaly k hrobu na pražských Olšanských hřbitovech, kde kromě Gottwalda odpočívá i jeho žena Marta, levicová spisovatelka Marie Majerová nebo Gusta Fučíková, scházet už krátce po půl třetí. Hned od začátku vládla bojová nálada. "Gottwald pro mě znamená nejvýznamnější osobnost, která přispěla k tomu, aby se náš lid osvobodil," vypráví ochotně dvaaosmdesátiletý Zdeněk Šimon. O zločinech padesátých let ovšem nechce ani slyšet. "No, chyby byly, jistě, ale proti tomu, co se děje dneska, to se nedá vůbec srovnat. Byl to tvrdej boj, jako je dneska.
Kritizujte Bushe a ne tady," dodal Šimon. Chvíli před třetí začínají penzisté klást na náhrobek květiny. "Byl to vynikající člověk. Jsem člen strany od roku 1939. Celou válku jsem byl v koncentráku. Osvobodila mě až Rudá armáda v květnu 1945," vzpomíná Josef Záruba, když spolu s ženou Jarmilou dává na náhrobek kytici rudých karafiátů.Chvíli na to přicházejí hvězdy oslav - lidé z vedení pražské městské organizace KSČM a místopředseda strany Václav Exner. Ten ale soudruhy jen pozdraví a přenechá slovo předsedovi Ústřední revizní komise Zdeňku Levému.
"Klement Gottwald se spolu s dr. Edvardem Benešem nejvíce zasloužil o obnovu Československa po válce," hřímá Levý do rachotu tramvají za hřbitovní zdí, pod kterou Gottwald leží. Pochválil i únorový komunistický převrat, který je podle něj "vzorem demokratického řešení tehdejší krize". Hned po projevu začíná padesátka hrdel zpívat Internacionálu, když skončí, odcházejí. Celá vzpomínka netrvala ani deset minut. Akci, na které se každoročně schází ultrakonzervativní jádro komunistů, včera kritizoval senátor Martin Mejstřík. "Je nepředstavitelné, aby v Německu představitelé parlamentní strany pokládali věnec na hrob Hitlerovi a ostatní ,demokraté' jim to tolerovali," uvedl senátor ve svém prohlášení.
LN - Václav Drchal


PRÁVO:
Komunisté uctili Gottwalda

PRAHA - Podle KSČM se Klement Gottwald spolu s Edvardem Benešem nejvíce zasloužil o obnovu země po válce a patří k významným postavám naší historie a dělnického a revolučního hnutí. I jeho vize socialismu patřila k nejlepším propracovaným programům, tvrdí. "Bohužel brzy po únoru 1948 podlehl nátlaku a ve značné části ustoupil ze svých vizí," řekl včera předseda ústřední rozhodčí komise KSČM Zdeněk Levý u Gottwaldova hrobu, kde si komunisté připomenuli 110. výročí jeho narození. Pietního aktu na pražském Olšanském hřbitově se vedle místopředsedy KSČM Václava Exnera zúčastnila asi stovka lidí včetně předlistopadového šéfa komunistů Milouše Jakeše. Názory na Gottwalda jsou v KSČM různé, a tak není divu, že někteří hned na místě vyčetli Levému "pravicovost" jeho vystoupení, když nemluvil jen pozitivně o jejich bývalém vůdci. Vyčinili i přítomným zástupcům médií, že ve snaze zaznamenat, jak zpívají Internacionálu, nestojí také v pozoru a šlapou na náhrobky. Předseda KSČM Vojtěch Filip v souvislosti s politickými procesy uvedl před dvěma lety pro Právo: "Justiční vražda je justiční vraždou a nic jiného. To není obhajitelné a s tím nemám problém." Ve středu na Frekvenci 1 na Gottwaldovu adresu řekl, že by ho určitě "nenazval zločincem". Jinak se podle něj Gottwald choval v souladu s ústavou.
Právo - Jitka Götzová

Filip ctí Gottwaldovo výročí
PRAHA - Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že by rád květinou uctil Klementa
Gottwalda, který má dnes 110. výročí narození. Filip je ale pracovně zaneprázdněn. "V každém případě si máme připomínat výročí a tohle je kulaté výročí," řekl včera Filip ve Frekvenci 1. Gottwald se podle něj choval v 30. letech a kolem války v souladu s ústavou. A pozdější Gottwaldovo chování? "Určitě bych to nenazval chováním zločince. To kdybych takhle měl posuzovat řadu historických osobností, tak bych musel jako zločince označit i řadu současných politiků." Zmínil například politiky USA. Vedle předsedkyně pražské KSČM Marty Semelové se chce pietního aktu na Olšanech zúčastnit i místopředseda KSČM Václav Exner. Byl to určitě velmi
talentovaný samouk v politice, soudí o Gottwaldovi místopředseda KSČM Jiří
Dolejš. "Jeho zenitem byl Košický vládní program. Proti tomu jsou naprosto nepřijatelné věci, jako je vývoj po roce 1948, politické procesy, a nejen
to, nejde jen o Miladu Horákovou, Záviše Kalandru či Rudolfa Slánského,"
poznamenal.
Právo - Jitka GötzováHOSPODÁŘSKÉ NOVINY:
Gottwald? Pro KSČM stále osobnost
VÝROČÍ NAROZENÍ DIKTÁTORA
PRAHA, 24. 11. 2006
Trochu rozpačité divadlo se včera odehrálo na pražských Olšanských hřbitovech. Asi 50 komunistů tady položením květin k hrobu a sborovým zpěvem Internacionály připomnělo 110 let od narození prezidenta Klementa Gottwalda.
To je možné brát jako komunistický folklór, zatímco sama KSČM řeší vážnější věc: jaký vlastně má mít postoj k prvnímu dělnickému prezidentovi, který má podle historiků odpovědnost za smrt více než dvou stovek lidí. Sedmnáct let po změně režimu komunisté Gottwalda vychvalují za jeho politiku ve 30. letech a převrat v roce 1948, který podle nich nebyl protizákonný. Hlasy, že má na svědomí i popravy odpůrců a zavedení tuhé totality, tedy jazykem komunistů chyby a omyly, se z KSČM ozývají jen nesměle.

Rok 1948: Vše v pořádku
Jasně to dokazuje šéf strany Vojtěch Filip, který ve středu v rozhovoru pro Frekvenci 1 prohlásil, že Gottwald jednal v roce 1948 čistě ústavně. A že se v období až do roku 1953, kdy byl Gottwald v čele státu, určitě nechoval jako zločinec. Je si Filip tou ústavností převratu tak jistý? Samozřejmě, jako právník se ústavním právem zabývám, tvrdí Filip. Sám včera na olšanskou oslavu nemohl - měl důležité jednání mimo Prahu. Ale kdyby čas měl, určitě by květinu ke hrobu také položil. Politické procesy v 50. letech, během nichž bylo popraveno 234 lidí a tisíce skončily ve vězení, by ho od toho neodradily. Gottwaldovu odpovědnost totiž odmítá. Vy si myslíte, že prezident rozhodoval za soudy? ptá se. A to, že Gottwald odmítl udělit milost Miladě Horákové? To je nezvládnutí role v jednom konkrétním případě,uznává Filip. Historici ale vidí Únor i následující roky jasně: komunisté provedli puč. V ústavě rozhodně nebylo napsáno, že je možné si vybudovat vlastní armádu, tedy Lidové milice. Navíc se nastolil diktátorský režim - a to byl smysl celého převratu, říká historik Oldřich Tůma.

Květiny pro Horákovou?
Na Gottwaldovo výročí nezapomněl ani europoslanec Miroslav Ransdorf. Ten v komunistických Haló novinách napsal, že Gottwald má zásluhu o národní a demokratickou revoluci. Velmi podobně mluví i místopředseda strany Jiří Dolejš - alespoň pokud jde o únor 1948. Jako jeden z mála komunistů ale Gottwaldovo období v čele země kritizuje. Když klademe kytice k hrobu Gottwalda, měli bychom totéž udělat u hrobů Horákové a dalších politických obětí, míní Dolejš. Předseda Filip ale tvrdí, že všichni komunisté mají na Gottwalda stejný názor - je prý pro ně velkou osobností. Že jsou kvůli tomu v české politice komunisté raritou, Filipa netrápí: Nebo mám snad říkat něco jiného, než si opravdu myslím ?
HN - Vojtěch Blažek


Po napsání těchto řádek lze konstatovat, že tak jako v případě některých akcí neonacistů v minulosti (výročí Křišťálové noci ) by měla veřejnost v čele s nevládními organizacemi do budoucna přemýšlet o veřejném protestu na Olšanských hřbitovech v měsících, kdy je oslavován Klement Gottwald (a nejen při této události). Každopádně občanské sdružení Imperativ se v budoucnu tomuto problému bude věnovat a pokusí se v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání využít některého ze zákonů v novelizovaném trestním zákoníku, zejména:

§ 405
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

A stejně tak i dalších zákonů týkajících se extremismu s tím, že poskytne materiály k prošetření orgánům činných v trestním řízení k možnému zahájení trestního řízení.Komunisté v Parlamentu ČR Celým mým příspěvkem jsem chtěl z preventivních důvodů upozornit na nebezpečí levicového extremismu se zaměřením na komunisty. Rovněž je důležité upozornit na právní předpisy, rezoluce, memoranda a další dokumenty, které lze použít při potírání zločinů vycházejících z této hrůzné ideologie. I když jsem na začátku tvrdil, že přítomnost komunistů v Parlamentu ČR je z důvodu dodržení pravidel demokracie přípustná, po napsání tohoto článku musím z morálního hlediska kategoricky a zásadním způsobem přítomnost komunistů v nejvyšším zastupitelském sboru odmítnout. Není myslitelné, aby předseda této strany neodsoudil zločiny 50. let minulého století a v některých otázkách se zastával největšího zločince, který se v minulosti dostal na post prezidenta ČSR. Je také zarážející, že akcí komunistů, kteří v minulosti chodili na Olšanské hřbitovy poklonit se památce K.G., se účastnila nynější poslankyně Parlamentu ČR. Tato žena dokonce pracovala ve školství (učitelka dějepisu) na ZŠ v Praze 4. I když se školní inspekcí MŠMT nepodařilo prokázat, že by překrucovala historii, tak jak byli komunisté zvyklí v letech před rokem 1989, neustále hrozí, že tak může konat v budoucnu, a to v nějakém podvýboru či výboru Poslanecké sněmovny týkající se školství. Z těchto důvodů bych komunisty nikam nepouštěl. Stačí, že v Parlamentu vůbec jsou.
Na úplný závěr bych chtěl zopakovat, že tento článek vznikl i z důvodu upozornění na možný dvojí metr při potírání zločinosti v souvislosti s ideologií komunismu a nacismu (neonacismu). Jak dlouho ještě?


Bc. David Lebeda
předseda Imperativ,o.s.
Zpět